PRIVACYVERKLARING EN COOKIES

PRIVACYVERKLARING EN COOKIES

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 juli 2019

Amici Zorgt hecht waarde aan uw privacy en doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van bezoekers aan onze websites gewaarborgd wordt.

Verwerken van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door AMICI ZORGT verwerkt in het kader van haar dienstverlening, informatievoorziening, optimalisering van haar website en relatiebeheer. AMICI ZORGT bewaart alleen persoonsgegevens waar dat nodig is om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van gebruikersgegevens van de website en om te kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften. 

AMICI ZORGT kan gegevens die u invult in een invulformulier gebruiken om met u in contact te treden. Voor formulieren maken wij gebruik van http://www.formulierenserver.nl van Seneca B.V. Deze website is beveiligd via HTTPS.

Grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

AMICI ZORGT baseert de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

  • Uw (uitdrukkelijke) toestemming
  • Ter voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst met u
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op AMICI ZORGT rust
  • Om de gerechtvaardigde belangen van AMICI ZORGT of van een derde te behartigen 

Als de verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming, heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Bewaartermijnen verwerking persoonsgegevens

AMICI ZORGT bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Maakt u gebruik van een contact-, aanmeld- of informatieformulier dan slaan we uw persoonsgegevens op zolang als nodig is voor de volledige beantwoording van uw bericht. Hierdoor kunnen wij uw vraag beantwoorden of u verder helpen.

Verspreiding van uw persoonsgegevens

AMICI ZORGT zal op geen enkele manier uw persoonsgegevens verkregen via de website www.ggz-nhn.nl, de daarbij horende sub websites en Mijn AMICI ZORGT delen of verkopen aan derden voor commerciële doeleinden. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met medewerkers van AMICI ZORGT als dit nodig is om uw vraag te kunnen beantwoorden (bijvoorbeeld met ons aanmeldpunt, organisator van een informatiebijeenkomst, klachtenfunctionaris en familievertrouwenspersoon).

Persoonsgegevens en derden

Uw persoonsgegevens kunnen door AMICI ZORGT in het kader van haar dienstverlening en relatiebeheer aan derden ter beschikking worden gesteld. Deze derden zijn onder meer bedrijven die diensten leveren aan AMICI ZORGT, zoals verwijzers, ICT, websitebeheer en organisaties waarmee we samenwerken zoals zorginstellingen, zorgverzekeringen, huisartsen, overheden, politie, maatschappelijke organisaties, onderzoekers en andere partners. Zie voor het delen van uw gegevens wanneer u in behandeling bent bij AMICI ZORGT ook https://www.ggz-nhn.nl/gegevensdelen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

AMICI ZORGT doet er alles aan om haar website te beveiligen tegen misbruik. Onze website is beveiligd via HTTPS. Zo maakt AMICI ZORGT tijdens het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde SSL verbinding, zodat de gegevens tussen de website en uw browser beschermd zijn.

Uitzonderingen: misbruik en verplichtingenWanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze website en Mijn AMICI ZORGT, dan kunnen wij bepaalde IP-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

Sociale media

Op de website van AMICI ZORGT wordt door middel van sociale media knoppen verwezen naarLinkedIn, Twitter en Facebook. Deze knoppen kunnen worden gebruikt voor informatieover AMICI ZORGT om informatie over AMICI ZORGT te delen op deze sociale media. AMICI ZORGT is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van LinkedIn, Twitter en Facebook. Deze sociale media bepalen zelf hoe deze sociale media knoppen functioneren. Het privacy beleid van deze sociale media aanbieders verandert regelmatig. U kunt het privacy beleid van LinkedIn, Twitter en Facebook raadplegen op de websites van deze sociale media.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Graag wijzen we hieronder op uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens door AMICI ZORGT. Uw verzoek kan schriftelijk worden ingediend bij AMICI ZORGT door middel van het gebruik van de contactgegevens die in deze privacyverklaring zijn opgenomen.

Recht op inzage

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die door AMICI ZORGT worden verwerkt. Bij het verstrekken van informatie en een kopie van uw persoonsgegevens zal AMICI ZORGT rekening houden met de bescherming van persoonsgegevens van andere betrokkenen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht op rectificatie of aanvulling van uw persoonsgegevens wanneer blijkt dat deze onjuist zijn, of onjuist verwerkt worden: dat wil zeggen voor het doel van de verwerking onvolledig of niet noodzakelijk zijn. AMICI ZORGT zal de persoonsgegevens in dat geval zo snel mogelijk verbeteren of aanvullen.

Recht op verwijdering

U kunt een verzoek doen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Het recht op verwijdering is niet absoluut en AMICI ZORGT zal hierbij een belangenafweging maken.Recht op beperkingU heeft in bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door AMICI ZORGT tijdelijk stop te laten zetten. Na ontvangst van dit verzoek zal AMICI ZORGT de verwerking tijdelijk stopzetten totdat een bezwaar of probleem is opgelost.

Dataportabiliteit

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om de persoonsgegevens die u aan AMICI ZORGT heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare kopie en deze gegevens aan een andere partij over te dragen. Ook kunt u aan AMICI ZORGT vragen deze persoonsgegevens naar een ander partij toe te sturen. Het recht op overdraagbaarheid geldt alleen voor aan AMICI ZORGT verstrekte gegevens die worden verwerkt op basis van de hiervoor genoemde rechtsgronden “toestemming” of “uitoefening van een overeenkomst”.

Recht van bezwaar

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht van bezwaar (verzet) tegen de gegevensverwerking vanwege uw specifieke situatie. Als dit verzoek terecht is gedaan, zal AMICI ZORGT de verwerking van de persoonsgegevens van u staken.

Identiteit

AMICI ZORGT moet u kunnen identificeren voordat uw verzoek in behandeling wordt genomen. AMICI ZORGT dient er namelijk voor zorg te dragen dat uw persoonsgegevens niet bij de verkeerde persoon terecht komen. Graag ontvangt AMICI ZORGT bij het verzoek uw contactgegevens, zodat AMICI ZORGT u kan identificeren en contact met u kan opnemen naar aanleiding van uw verzoek. Identificatie hoeft niet per se plaats te vinden door middel van een identificatiebewijs, zoals een paspoort. Wel kan AMICI ZORGT bij twijfel aanvullende informatie opvragen om uw identiteit vast te kunnen stellen.

Termijnen

AMICI ZORGT zal u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren over het vervolg dat aan uw verzoek wordt gegeven. Indien het een complex verzoek of een groot aantal verzoeken betreft kan de termijn voor het voldoen aan het verzoek verlengd worden met een maximum van twee maanden. Binnen een maand na het verzoek zal AMICI ZORGT u op de hoogte stellen van de reden voor het verlengen van de termijn. 

Kosten

AMICI ZORGT zal geen kosten in rekening brengen voor het voldoen aan verzoeken. Dit kan anders zijn als het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, bijvoorbeeld vanwege het repetitieve karakter. AMICI ZORGT zal dan een redelijke vergoeding vragen voor het voldoen aan uw verzoek.

Klachten

Indien u van mening bent dat de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming niet correct door AMICI ZORGT worden uitgevoerd, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij AMICI ZORGT. U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verandering in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten. De meest recente versie van het privacyverklaring is op de website van AMICI ZORGT te vinden.

Contactgegevens AMICI ZORGT en Functionaris Gegevensbescherming 

Voor vragen, verzoeken of klachten over privacy kunt u contact opnemen met GGZ-NHN oponderstaande adres- en contactgegevens.

AMICI ZORGT
Postbus 18
1850 BA Heiloo
Telefoonnummer: 088-6565010

De Functionaris Gegevensbescherming bij AMICI ZORGT is Yntske Zijlstra. U kunt contact met haar opnemen via e-mail: y.zijlstra@ggz-nhn.nl.

Als u een vraag of verzoek hebt, neem dan contact op met de afdeling communicatie van AMICI ZORGT.


Cookies

De website van Amici Zorgt bevat ‘cookies’. Een cookie is een klein digitaal bestandje dat de webbrowser tijdens het bezoek aan de website op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat wordt aangemaakt of aangepast. Cookies zijn niet schadelijk en worden door veel websites gebruikt. Bijvoorbeeld om uw voorkeuren te bewaren of statistische informatie te verzamelen.
Wij maken op onze websites alleen gebruik van analytische cookies die het gebruik van onze website meten.

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Kijk op de website van uw browser-leverancier om uit te vinden hoe u de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen.

Google Analytics

Amici Zorgt maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een programma van Google waarmee we kunnen analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Google Analytics maakt hiervoor gebruik van cookies. Zo kunnen we onder meer bijhouden hoeveel bezoekers er op onze website komen, met welke browser onze website het meest wordt geraadpleegd en wat de meest bezochte pagina's zijn. Met het uiteindelijke doel om onze website te optimaliseren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

  • Amici Zorgt heeft een verwerkersovereenkomst met Google Analytics afgesloten. De gegevens worden anoniem en versleuteld verwerkt.
  • Amici Zorgt deelt geen gegevens met Google.
  • Google Analytics-cookies worden niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.
  • Amici Zorgt gaat niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Wettelijke verplichtingen Google

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals omschreven.